Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

Συμβαίνει Τώρα
|Ανακοίνωση Νο 11: Ενεργοποίηση του Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου 215-515-5320|Ανακοίνωση Νο 10: Έναρξη του Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από 1η Ιανουαρίου 2024|Ανακοίνωση Νο 9: Τελευταία Παράταση Εγγραφών και Πληρωμής Ασφαλίστρων έως 15 Δεκεμβρίου 2023 για την Ενεργοποίηση του Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας την 1 Ιανουαρίου 2024|Ανακοίνωση Νο 7: Ενεργοποίηση του Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας 1 Δεκεμβρίου 2023 – Πληρωμή Ασφαλίστρων έως 24 Νοεμβρίου 2023|Ανακοίνωση Νο 6: Οι Προεγγραφές για την Ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023|Ανακοίνωση Νο 5: Οι Προεγγραφές για την Ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. συνεχίζονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2023|Ανακοίνωση Νο 4: Πληροφορίες για το προτεινόμενο Πρόγραμμα Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ. – Προεγγραφές Μελών από 31.3.2023 έως 31.5.2023|Ανακοίνωση Νο 3: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ|Ανακοίνωση Νο 2: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.|Ανακοίνωση Νο 1: Ίδρυση σωματείου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα


Ο Σύλλογος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών αυτού και γενικότερα των συνταξιούχων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς επίσης και των συνταξιούχων του Στενού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ειδικότεροι σκοποί του Συλλόγου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2 του Καταστατικού του (Α.Μ. Πρωτοδικείου Αθηνών 33732, υπ’ αριθμ. 629/24-10-2022 Διάταξη Ειρηνοδικείου Αθηνών), ενδεικτικά αναφερόμενοι είναι οι κατωτέρω:

Να ενεργεί, μεσολαβεί και πράττει κάθε απαραίτητο έργο με σκοπό τη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών όρων για πρόσθετη-συμπληρωματική, διαχρονική ασφαλιστική κάλυψη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τα ασφαλισμένα μέλη του και τις οικογένειες αυτών.

Να ενεργεί μεσολαβεί και πράττει κάθε απαραίτητο έργο για τα ασφαλισμένα μέλη του και τις οικογένειες αυτών, με σκοπό τη διαμόρφωση των καλύτερων όρων ασφαλιστικών παροχών από επέλευση ασφαλιστικών κινδύνων επί προσώπων ή περιουσίας.

Να προωθεί τη συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την επίτευξη των ως άνω σκοπών και να συνάπτει ομαδικά ασφαλιστήρια με κριτήριο την επίτευξη ευνοϊκότερων και επωφελέστερων όρων για τα μέλη του.

Να συλλέγει, επεξεργάζεται και μελετά μη εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης συνταξιούχων.

Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του ασφαλιστικού κλάδου με προσανατολισμό στις πρόσθετες παροχές συνταξιούχων, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας, βέλτιστων πρακτικών κ.λ.π.

Να συμβάλλει στην προστασία των μελών του καθώς και του καταναλωτικού κοινού ευρύτερα προάγοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και να συνεργάζεται με άλλα Σωματεία, Φορείς, Ενώσεις, Οργανισμούς κ.λ.π. με παρεμφερείς σκοπούς

Να συμμετέχει σε διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει το Σωματείο (π.χ. εκθέσεις, τύπος, συνέδρια κ.λ.π.).

Να μπορεί να προβαίνει εν γένει σε οποιαδήποτε ενέργεια και εκδήλωση που μπορεί να συντελέσει στην ενημέρωση και στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του και του κλάδου και στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Διοίκηση του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Καταστατικό (Α.Μ. Πρωτοδικείου Αθηνών 33732, υπ’ αριθμ. 629/24-10-2022 Διάταξη Ειρηνοδικείου Αθηνών) στο άρθρο 5, στην ασφάλιση του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν ως άμεσα ασφαλισμένοι (τακτικά μέλη):

α) τα ιδρυτικά μέλη καθώς και

β) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποδέχεται τους σκοπούς του Καταστατικού και συγκεντρώνει σωρευτικά ή διαζευκτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) συνεργάζεται την τελευταία 5ετία με τον Όμιλο Ευρωκλινικής για την παροχή του Κλάδου Υγείας στα ασφαλισμένα του μέλη. Επίσης, το Ταμείο έχει συνάψει, από το 2020, στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη Moν. Α.Ε.Γ.Α., που ως στόχο έχει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας καθώς και τη δημιουργία αμοιβαίως επωφελών, ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι 3 αυτοί φορείς δημιούργησαν από κοινού και για λογαριασμό του νεοσύστατου Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΥΠ.ΟΙΚ.& Λ.Δ.Τ, ένα νέο Ετησίως Ανανεούμενο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, με βασικό σκοπό να καλυφθούν ασφαλιστικά τα μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή αποχωρήσει πρόσφατα από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Στο ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα Υγείας, μπορούν να ενταχθούν και προστατευόμενα μέλη καθώς και κατιόντες συγγενείς (τέκνα, εγγόνια κ.λπ.) των μελών του Συλλόγου. Καταληκτικό ηλικιακό όριο εισόδου στο πρόγραμμα είναι το 75ο έτος, με την κάλυψη να ισχύει εφ’ όρου ζωής, αν και εφόσον είναι σε ισχύ το πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, για την είσοδο στο Πρόγραμμα, δεν απαιτείται έλεγχος του Ιατρικού Ιστορικού.

Για να ενεργοποιηθεί το ανωτέρω πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό τουλάχιστον 1.000 μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.

Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος ορίζει ως περίοδο προεγγραφών για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Υγείας το χρονικό διάστημα από 31.3.2023 έως 31.5.2023.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παροχές

Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Οδοντιατρικό Πρόγραμμα
Προληπτικός Ελέγχος Υγείας
Ιατρικές Επισκέψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;