Ωράριο εξυπηρέτησης

Δευτ.-Παρ 10.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Καταστατικού (Α.Μ. Πρωτοδικείου Αθηνών 33732, υπ’ αριθμ. 629/24-10-2022 Διάταξη Ειρηνοδικείου Αθηνών), ο Σύλλογος ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. αποσκοπεί στη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών αυτού και γενικότερα του κλάδου συνταξιούχων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και του λοιπού Δημοσίου Τομέα.

Αποστολή

Ειδικότεροι σκοποί του Συλλόγου, ενδεικτικά αναφερόμενοι, είναι οι παρακάτω:

Να ενεργεί, μεσολαβεί και πράττει κάθε απαραίτητο έργο με σκοπό τη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών όρων για πρόσθετη-συμπληρωματική, διαχρονική ασφαλιστική κάλυψη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τα ασφαλισμένα μέλη του και τις οικογένειες αυτών. Η κάλυψη αυτή μπορεί να αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) παροχές πρωτοβάθμιας (διαγνωστικές εξετάσεις) β) παροχές δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακή περίθαλψη-νοσηλείες).

Να ενεργεί μεσολαβεί και πράττει κάθε απαραίτητο έργο για τα ασφαλισμένα μέλη του και τις οικογένειες αυτών, με σκοπό τη διαμόρφωση των καλύτερων όρων ασφαλιστικών παροχών από επέλευση ασφαλιστικών κινδύνων επί προσώπων ή περιουσίας(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) α)γήρατος, β) αναπηρίας, γ) ατυχημάτων, δ) κατοχής και οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου ή δικύκλου, ε) πυρός κ.λ.π.

Να προωθεί τη συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την επίτευξη των ως άνω σκοπών και να συνάπτει ομαδικά ασφαλιστήρια με κριτήριο την επίτευξη ευνοϊκότερων και επωφελέστερων όρων για τα μέλη του.

Να συλλέγει, επεξεργάζεται και μελετά μη εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης συνταξιούχων.

Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του ασφαλιστικού κλάδου με προσανατολισμό στις πρόσθετες παροχές συνταξιούχων, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας, βέλτιστων πρακτικών κ.λ.π.

Να συμβάλλει στην προστασία των μελών του καθώς και του καταναλωτικού κοινού ευρύτερα προάγοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και να συνεργάζεται με άλλα Σωματεία, Φορείς, Ενώσεις, Οργανισμούς κ.λ.π. με παρεμφερείς σκοπούς.

Να συμμετέχει σε διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει το Σωματείο (π.χ. εκθέσεις, τύπος, συνέδρια κ.λ.π.).

Να μπορεί να προβαίνει εν γένει σε οποιαδήποτε ενέργεια και εκδήλωση που μπορεί να συντελέσει στην ενημέρωση και στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του και του κλάδου και στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του.

Υπαγωγή

Η υπαγωγή στην ασφάλιση είναι προαιρετική.